De auteursrechten en alle overige (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de naam, het logo, de content (waaronder tekst en beeld), de look & feel en het format van deze website berusten uitsluitend bij Hollandsbouwen.nl. (hierna ‘HB’) en/of haar licentiegevers. HB behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Deze website en onderdelen daarvan mogen niet worden doorgestuurd, verspreid, verveelvoudigd of openbaargemaakt, tenzij voor persoonlijk gebruik of met toestemming van HB.

Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan Hollandsbouwen.nl. Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van HB. Dit kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail (zie contactgegevens van de site).

HB mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. HB heeft ook het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door HB is verstrekt, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Hollandsbouwen.nl. die op deze site van toepassing zijn.

Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van HB. wordt ook verwezen naar de algemene voorwaarden van Hollandsbouwen.nl. die op deze site van toepassing zijn.